Privacy Beleid

Privacy statement Uisce

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uisce verwerkt voor haar relaties. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel een vertegenwoordiger van Uisce, te bezoeken op de website www.uisce.eu of via het algemene emailadres contact@uisce.eu.

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kán Uisce een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailgegevens
 • Bankrekening- of IBAN nummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie en de vertegenwoordiger van Uisce. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of zonder dat Uisce daartoe een wettelijke verplichting heeft. De gegevens kunnen wel binnen Uisce gebruikt worden door andere vertegenwoordigers.

Bewaartermijnen

Uisce bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten een lange doorlooptijd kunnen hebben of omdat de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging

Uisce heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Uisce verwerkt.  Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemeen emailadres contact@uise.eu een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan contact@uisce.eu;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan contact@uisce.eu;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres contact@uisce.eu verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 2 maanden. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.uisce.eu.